תנאי שימוש אתר מנולה

כללי

 1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש") באתר מנולה (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר לרבות באמצעות דיגיטליים נוספים (טלפון, דואר אלקטרוני וכיוב'), ומהווים הסכם מחייב בין המשתמש  לבין מנולה, עוסק פטור מספר 034258467 מרח' אליהו חכים 55, באר שבע (להלן: "מפעילת האתר").
 2. אתר מנולה משמש כאתר מכירות לרכישת בגדי נשים. גלישה, שימוש וביצוע פעולות באתר באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
 3. אסור להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר או של כל צד שלישי כלשהו. אסור להעתיק, לשכפל או להשתמש בשום תמונה או צילום או טקסט או תיאור כל של מוצר ללא אישור מפורש מראש ובכתב ממפעילת האתר.
 4. כשרות משפטית – באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. לא ניתן לבצע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר.
 5. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.
 6. מפעילת האתר ומי מטעמה אינם מחויבים לתת שירות למשתמש המפר את המדיניות השימוש באתר בכל צורה שהיא, לרבות באמצעות שימוש בשפה לא נאותה, התנהגות פוגענית וכיוב'.
 7. במידה ומפעילת האתר סבורה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי משתמש מפר את מדיניות האתר, מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר, לרבות חסימתו של המשתמש. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.
 8. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ו/או שירותים שונים כפי המופיעים באתר (להלן: המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
 9. שינויים בתקנון – תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. מדיניות פרטיות – השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנכם רשאים להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת, הודעות שירות וכד', מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 11. שירות לקוחות – בכל שאלה או ברור לגבי המוצר , ניתן לפנות לנציג שירות לטלפון 0537251837.

הזמנת מוצרים באתר

 1. ביצוע ההזמנה – מפעילת האתר תשתדל לספק את המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה האתר מכירות ,תוך 1- 5 ימי עסקים, זאת אם לא נאמר אחרת ובכפוף לחברות השילוח.
 2. המשלוח יתבצע לכתובת שסופקה על ידי המשתמש בעת הרכישה.
 3. מחיר המשלוח איננו כלול בעלות המוצר.
 4. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה ופרטי המשתמש, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה יהיה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 5. אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
 6. איסוף עצמי – המשתמש רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר או ממחסני הספק, כמפורט בעמוד המוצר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. המשתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בהתאם לקבוע בחוק.
 7. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור המשתמש, אזי בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו מפעילת האתר רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מפעילת האתר או מי מטעמם רשאים לדרוש בכל עת פרטים נוספים או אסמכתאות (כדוגמת תעודת זהות או תעודת אחרת) לגבי המשתמש, או באמצעות כרטיס אשראי ששימש להזמנה, וזאת כתנאי למסירת המוצר.
 9. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה. אי יידוע מפעילת האתר אודות עיכוב בקבלת המוצר בתוךק פרק זמן סביר כאמור, ייחשב המשתמש כאילו קיבל את המוצר ולא יהיו לו טענות מכל מין וסוג שהוא.
 10. רישומי האתר והמערכות המפעילות את האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
 11. מפעילת האתר רשאית לערוך, לתקן, למחוק ו/או להוסיף כל פריט תוכן או כל חלק ממנו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משלוחים

 1.  במקרה של החזר משלוח למפעילת האתר בשל הסיבה שהמשלוח לא נדרש/"לא גר בכתובת", מפעילת האתר תיידע את הלקוח והחבילה תוחזר ללקוח רק לאחר שישלם את העלויות הכרוכות בטיפול המשלוח החוזר.
 2. במקרה של החזר חבילה על ידי השליח/דואר כאמור לעיל, מפעילת האתר תשמור את החבילה למשך למשך 14 ימים. בתום תקופה זו, רשאית מפעילת האתר לעשות במוצר כרצונה, ואו אז יגבו מהמשתמש דמי משלוח או דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הגבוה מבין השניים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

ביטול הזמנה

 1. למשתמש זכות לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכש המשתמש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 3. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, הודעת דואר אלקטרוני לתיבת הדואר: manalk29@gmail.com
 1. לאחר קבלת המוצר- במקרה של ביטול הזמנה שלא מחמת פגם או אי התאמה המשתמש יחזיר את המוצר על חשבונו אל מחסני הספק בכתובת שתימסר לו על ידי שירות הלקוחות של מפעילת האתר.
 2. השבת התמורה. התמורה תושב למשתמש בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל באותה הדרך בה בוצע התשלום.

אחריות ושירות

 1. השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או מי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט אם נאמר מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהם
 3. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולות אשר נגרמו ע"י מפעילת האתר .
 4. הסעד הבלעדי והמוחלט שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד מפעילת האתר.
 5. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפת המוצר הפגום.
 6. אחריות מפעילת האתר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי
 7. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי- ככל שהחוק מתיר זאת .
 8. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן ,נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
 9. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר.

מדיניות פרטיות.

 1. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר או לחברת האשראי במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר ו/או חברת האשראי בהתאם לנסיבות.
 4. בעת רישום לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש מידע לצדדים קשורים או מי מטעם מפעילת האתר, לרבות לחברת האשראי.
 5. בקשות להסרה מרשימת התפוצה ניתן להיעשות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: manalk29@gmail.com